top of page

כללי  השכרת לוקרים ע"י ביה"ס והשימוש המותר בהם

כללי

אתר האינטרנט אליאנס , בכתובת : www.alliancetlv.com (להלן: "האתר") משמש בין היתר להשכרת לוקרים לשימוש תלמידי בית הספר עבור אחסון חומרי לימוד וספרים.

(השימוש בלשון זכר בכללים אלו נעשה למען הנוחות בלבד, ואולם הכוונה גם לנקבה במשמע).

הכללים יחולו על כל שימוש שייעשה בידי תלמיד בתקופת השכירות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בי"ס אליאנס. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

אודות השכרת הלוקרים

בי"ס אליאנס מאפשר לך לשכור  לוקרים באמצעות אתר בית הספר.

ביצוע ההשכרה ייעשה על ידי הורה או מבוגר מעל גיל 18, בידיו אמצעי תשלום קביל.

כדי לבצע השכרה  של לוקר יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. עם השלמת הפרטים יהפוך המשתמש ל"מבצע פעולה".

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

ייתכן ולצורך השלמת ההליך יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מזכירות בית הספר. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת קוד אישור.

כל תלמיד יכול לשכור  לוקר אחד בלבד, לשימושו האישי, במהלך שנת לימודים.

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל בית הספר להבטיח את ביצוע ההזמנה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

לאחר קבלת קוד האישור יוכל התלמיד לנעול במנעולו האישי את הלוקר שהזמין. האחריות להמצאת מנעול ונעילת הלוקר הינה של התלמיד. יודגש, כי המנעול אינו מסופק על ידי בית הספר במסגרת העסקה.

תלמיד שינעל לוקר שלא שכר  – יהיה רשאי בית הספר לפרוץ את המנעול, לפנות את התכולה  ולהשמידה ולא לאפשר לאותו תלמיד לשכור  לוקר אחר באותה שנה.

ביצוע התשלום

הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את התשלום באמצעות מבוגר מעל גיל 18, בהתאם להוראות באתר.

התשלום הינו בסך של 150 ש"ח ללוקר אחד, עבור כל תקופת השכירות, כהגדרתה להלן. יודגש, כי סכום זה לא יושב בסיום תקופת השכירות לשוכר.

תקופת השכירות

השכירות תחל במועד השלמת התשלום ותסתיים ביום האחרון ללימודים (20.6).

 

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

כדי לרכוש מוצר/שירות הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

מעבר לשימוש במידע הנ"ל לצורך הרכישה, בי"ס אליאנס מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. תתאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדי/נציגי בית הספר הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

בית הספר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המתחייב, אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תחול על בית הספר אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה

דמי הביטול הם באופן יחסי לתקופת השימוש ולא פחות מ - 75 ₪.

שליחת הודעות וחשבוניות

ידוע לי ואני מאשר לשלוח לי באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים הודעות ו/או מידע בנוגע ללוקרים ו/או להזמנות ו/או למוצרים ו/או מידע אחר והודעות. כמו כן אני מאשר לשלוח לי בדרך זו חשבוניות ממוחשבות בגין ההזמנות שביצעתי.

 

אמנת שירות (חלק בלתי נפרד מן התקנון)

בכל מקרה של תקלה או ברור בנושא הלוקרים יש לפנות למזכירות בית הספר.

בתום תקופת השכירות יש לפנות את הלוקר מכול ציוד ולהשאירו פתוח, נקי, וללא מנעול במטרה לאפשר למשתמש הבא לעשות בלוקר שימוש.

הציוד שיושאר בלוקר לאחר תום תקופת השכירות יפונה ויאוחסן ע"י בית הספר  ע"ח השוכר ועל אחריותו.

אנו מספקים ביטוח צד ג' אך הביטוח אינו כולל אחריות לתכולת הלוקר או לציוד המאוחסן בו. למען הסר ספק לבית הספר אליאנס לא תהיה כל אחריות משפטית או אחרת לגבי ציוד שאוחסן בלוקר.

בית הספר או מי מטעמו לא יפתח את הלוקר שלא באישור השוכר או נציג מטעם ההנהלה אלא לצורך תיקון הלוקר או לוקרים סמוכים או אם יתעורר חשד לסיכון כלשהו בלוקר או בתכולתו.

יודגש, כי מטרת השכירות הינה לצורך אחסון ספרים ואמצעי לימוד בלבד, וחל איסור מוחלט על החזקת חומרים מסוכנים או לא חוקיים בלוקר. בית הספר שומר לעצמו הזכות לפרוץ ללוקר במקרה של חשד להחזקת חומרים שלא כאמור ו/או חשש לביצוע עבירה.

תלמיד שגרם נזק ללוקר שלו או ללוקרים של תלמידים אחרים צפוי להיות מחויב בעלויות התיקון וכן להיענש בהתאם לכללי תקנון בית הספר והחוק בגין ונדליאזם או פגישה ברכוש.

ידוע לי שהסכמתי לתנאים אלה הינה תנאי מקדים לשכירת הלוקר.

bottom of page