top of page

קולנוע שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה יב'):

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות (מעשיות). עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם .

ד. בחינות ובחנים (עיוני ומעשי), ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.


להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה י'ב

מבחנים ודוחות צפייה            30%

עבודות הגשה                      40%

תלמידאות                           30%

  

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה י'ב

תיק הפקה                                        20%

תהליך הפקה על סרט הגמר                30%

תלמידאות                                        20%

מבחנים ודוחות צפייה                         20%

ציון שנתי כיתה י"א                             10%

לאינפורמציה נוספת וחישוב ציוני הבגרות בקולנוע לחצו על הקובץ המצורף

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page