קולנוע שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

דרכי הערכה וקריטריונים להערכת התלמידים – קולנוע (עיוני ומעשי) קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה יב'):

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות )מעשיות(. עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם.

ד. בחינות ובחנים )עיוני ומעשי(, ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.

בשנה זו הנכם ניגשים לבגרות עיונית (אנסין) המהווה %35 מציון הבגרות שלכם.

כמו כן, בשנה זו הנכם ניגשים לבחינת בגרות מעשית ומגישים סרט גמר.


ציון הבגרות העיונית מורכב משלושה פרמטרים

1. עבודת שוט ביי שוט – %30

2. בחינת אנסין חיצונית – %35

3. פורטפוליו המכיל את מכלול העבודות והמבחנים אשר נאספו במהלך השנתיים האחרונות - %35


ציון הבגרות המעשית מורכב ממספר פרמטרים

1. ציון פרויקט חצי הגמר %10

2. ציון תיק הפקה %20

3. ציון סרט גמר %25

4. שיחה עם התלמיד על התפקיד %35

5. רפלקציה %10

שני הציונים הנ"ל יהוו %100 מציון הבגרות בתקשורת (כאשר כל אחד מהם בנפרד %50 מסך הציון הכללי)


הציון השנתי שלכם יינתן על סמך העבודה, עמידה בלוח זמנים, הגשה שלכל חלקי השלם – כמפורט בקובץ האקסל.


להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה י'ב

30% מבחנים ובחנים

40% עבודות הגשה

30% תלמידאות


להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה י'ב

10% מבחנים

30% תלמידאות

40% תהליך הפקה על סרט הגמר

20% תיק הפקה

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School