top of page

קולנוע שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה י')

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות (מעשיות). עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם .

ד. בחינות ובחנים (עיוני ומעשי), ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.


להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה י'

עבודות הגשה         40%

מבחנים ובחנים       30%

תלמידאות               30%


להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה י'

עבודות הגשה         40%

מבחנים ובחנים       30%

תלמידאות               30%


לאינפורמציה נוספת וחישוב ציוני הבגרות בקולנוע לחצו על הקובץ המצורף

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page