top of page

פיזיקה שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

חישוב ציון הגשה , שנתי , לבחינות בגרות בפיזיקה

לבחינת הבגרות בכתב מכניקה לשכבת י"א

ולבחינת הבגרות בכתב אלקטרומגנטיות י"ב

להלן אופן חישוב הציון בחמד"ע:

מרכיב A –השגים בלמידה שוטפת

יחושב ממוצע כל ההערכות השוטפות בתקופת הלמידה של נושא הלימוד ( בחינות, בחנים, שיעורי בית , עבודות, בחינה מסכמת של נושא).

בשנת לימודים זאת, כיוון שחלק גדול מהלמידה התקיימה כלמידה מרחוק, בציון של מרכיב A, המורה ישקלל גם את  השגי התלמיד במטלות שנתנו באופן סינכרוני וא- סינכרוני, כחלק מהבחינות המקוונות .

מרכיב B- בחינת מתכונת

חישוב ציון ההגשה/ שנתי:

אם מרכיב A גבוה ממרכיב B , יהווה מרכיב A 85% מציון ההגשה ומרכיב Bיהווה 15%

אם מרכיב A נמוך ממרכיב B , יהוו מרכיב A 70% ציון ההגשה ומרכיב Bיהווה 30%

לציון הסופי, ישנו גם תוספת מרכיב של הערכת המורה ( עד 6 נקודות), לתלמידים שהראו למידה שוטפת והתקדמות .

בחמד"ע, אנו ממשיכים את ההוראה הרציפה. גם עבור תלמידים שיבחרו באישור בית הספר, לגשת לבחינה בכתב של מקצוע מדעי אחר, יינתן הציון השנתי באותו האופן.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page