top of page

עברית שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

חישוב ציון ההגשה לבחינת הבגרות בעברית יא'

הכנת משימות (מתוקשבות ומודפסות), הבאת ציוד לימודי, קלסר מסודר, השתתפות פעילה בשיעורים 10%

מבחנים, בחנים מתוקשבים שיתקיימו במהלך השנה: 60%

בחינת מתכונת: 30%


מצורף סילבוס מפורט - ראו קישור בתחתית העמוד.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page