top of page

עברית שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

הקריטריונים למתן ציון בלשון עברית כיתה י'

תלמידאות:  קלסר מסודר, הכנת משימות מתוקשבות ומודפסות, השתתפות בדיונים 10%

בחנים: 20%

מבחנים ותלקיט: 70%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page