top of page

ספרות מגמה יוד

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

יחידה 3 [הערכה פנימית]

נושא היחידה נבחר בדיאלוג של מורה המגמה יחד עם תלמידי המגמה. קיימת הנחייה אישית בתהליך הלמידה והחקר, ההערכה נעשית באופן פנימי (בית ספרי) על ידי מורה המגמה.


קריטריונים:  

20%   תלמידאות

30%   תלקיט הערכה

 50%  עבודת מיני חקר

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page