top of page

ספרות מגמה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

יחידה 4  [מבחר יצירות מספרות העולם-הערכה חיצונית]   

התלמידים נחשפים ליוצרים שונים, מז'אנרים שונים ומגוונים מעולם הספרות הקלאסית עד הפוסט-מודרנית. התלמידים מוערכים על ידי שאלון בגרות חיצוני.4


להלן חישוב הציון השנתי במקצוע:

מבחנים לאורך השנה              60%

הערכה חלופית                        20%

תלמידאות                               20%


* הציון השנתי יהווה כ-25% מציון ההגשה לבגרות בתשפ"ד.

* בשקלול הציון השנתי יובאו בחשבון שני המבחנים הגבוהים לאורך השנה.


קריטריונים ליחידה 5 יפורסמו בתשפ"ד

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page