top of page

מדעי החברה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

ציון הגשה סוציולוגיה - י"א

ציון שנתי בכיתה י'               15%

מבחן מס' 1 מחצית א'         15%

מבחן מס' 2 מחצית א'         15%

מבחן מס' 3 מחצית ב'        15% 

מבחן מתכונת                     30%

תלמידאות                           10%

ציון הגשה כלכלה - י"א

ציון שנתי בכיתה י'            20%

תתקיימנה 4 בחינות במהלך השנה, 

מתוכן 3 הבחינות בהן הציון יהיה הגבוה יהוו  40% מהציון

מבחן מתכונת                   30%

תלמידאות                         10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page