top of page

כימיה שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון בכימיה:

ציון הגשה - 

30% - הערכה חלופית:

10 אחוז מתוך ה-30 זה ציון דוחות מעבדות  (הנחיית הפיקוח -טרם ניתן המחוון לאיך לחשב)

20 אחוז מתוך ה-30:

60% מבחנים ומבדקים

25% פרוייקט קבוצתי

15% תלמידאות


15% הערכה חיצונית (מתוך ה-70%):

ציון דוחות מעבדות (הנחיית הפיקוח -טרם ניתן המחוון לאיך לחשב)


ציון סמסטריאלי (לא מחייב ציון הגשה) - 

סמסטר א -

70% מבחנים ומבדקים

15% מטלות מקוונות

15% תלמידאות


סמסטר ב -

25% מבחנים ומבדקים

60% פרוייקט קבוצתי

15% תלמידאות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page