top of page

היסטוריה יהלום

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

הלמידה ביהלום ממירה היבחנות בבחינת בגרות חיצונית, והיא מהווה 100% מהציון של 2 יחידות לימוד בהיסטוריה.

הציון נבנה מחישוב הציונים בשלושת הקורסים של יהלום.


משקלי הקורסים בשכבת י' בלבד (3 קורסים) לחישוב 100% מהציון הבגרות בהיסטוריה ביהלום:

קורס לאומיות - 25%

קורס נאציזם, שואה ומלחמת העולם השנייה - 30%

קורס בונים מדינה - 45%


הציון הסופי ישוקלל בסוף י"א, לאחר שיהיו לנו את הציונים הסופיים של כל הקורסים.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page