top of page

ביולוגיה שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון במדעים וביולוגיה תשפ"א כתות חטי"ע:

י- יא:

בכתה:

מבחנים: 60%

מטלות, משימות, דפי עבודה: 30%

תלמידאות: 10% הבאת ציוד, נוכחות פעילה, יחס למקצוע, הכנת שעורי בית כולל חובת הגשה של משימות שאינן עם ציון

מעבדה:

תיפקוד במעבדה כולל עריכת הניסויים והתנהלות כולל חובת הגשת דו"חות של 70% מהמעבדות 40%

מעבדות עם ציון 60%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School
bottom of page